Kontrollü Ağaç Kullanım Politikamız

Şirket Genel Politikası olarak Yonga; yürüttüğü bütün faaliyetleri, sorumlu bir şekilde yerine getirmeyi benimsemiştir. Bu politikanın ana temellerinden biri yalnız yenilenebilir ham madde kullanmaktır. Bu sebeple Yonga Satın Alma Kuralları, aşağıda belirtilen risk alanlarından ham madde temin etmemeyi amaçlar.

  • Kanunlara aykırı hasat edilmiş ağaç,
  • Geleneksel haklar ve vatandaş hakları çiğnenerek hasat edilmiş ağaç,
  • İşletme faaliyetleri dolayısıyla yüksek korunma değerleri tehdit altında olan ormanlardan temin edilmiş ağaç,
  • Ormanların plantasyon veya orman dışı kullanıma dönüştürüldüğü alanlardan hasat edilmiş ağaç,
  • Genetiği değiştirilmiş ağaç dikilmiş ormanlardan hasat edilmiş ağaç,
  • ILO Temel Çalışma Hakkı Prensipleri Deklarasyonu ile tarif edilen ILO Ana Kurallarına aykırı hasat veya üretim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, orman varlıklarını korumak ve orman ürünlerini değerlendirmek ile ilgili geçerli kanunları, bu risklerden korunmayı amaçlamaktadır. Yonga, bu kanunların tatbikine azami dikkat ve itina gösterir. Buna rağmen belirli risklerin mevcut olması halinde Yonga, bu risklerden korunmayı sağlayacak şirket politika ve prosedürlerinin tatbik edileceğini taahhüt eder.

Yonga Mobilya- FSC Controlled Wood DDS- Rev.01 06112018

  • Ülke yasalarına ve ilgili standardlara uygun, işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak, çevrenin koruması anlayışı doğrultusunda uygulanabilir şartları yerine getirmek ve küresel rekabet ortamında müşteri memnuniyetini sağlayarak, uygun fiyat, istenen kalite ve zamanında teslim prensipleri ile üretim yapmak.
  • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, başarımızın temeli olan çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak ve bu doğrultuda onları sürekli eğitmek, kalite arayışımıza fikirleriyle gönülden katılmalarını sağlamak, üretim teknolojimizin ve çevre performansımızın arttırılması dahil yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Çalışan Hakları Politikamız

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi:

YONGA, hiçbir koşulda, yasal sınırlamaların dışında çocuk işçi çalıştırmaz. Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi taahhüt eder. İşe alımlarda, 16 yaşını doldurmuş olma şartı aranır ve doğrulama yapılmadan başvuru kabul edilmez. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer ve çırak çalıştırılamaz.

Çıraklar bir prosedür dahilinde yetiştirilerek gerekli tüm eğitimleri almadan, tehlikeli, ağır ve fiziksel, zihinsel ve sosyal durumunu olumsuz etkileyecek işlerde çalıştırılmaz.

Çırak ve stajyerlere hiçbir şekilde gece çalıştırması yaptırılmaz ve mesaiye bırakılmaz

Öğrenim yaşındaki çıraklara eğitimini tamamlayana kadar eğitim yardımı ve mali yardım sağlanır.

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi:

YONGA, hiçbir çalışanını, hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmaz, tüm çalışanlarını, eşit şartlar altında, en uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi hedefler. İstihdam tamamen yasal şartlara uygun olarak yapılır. İş akdinin sona erdirilmesinde, işveren ve çalışan için, İş Kanunu’nda tanımlanmış olan şartları yerine getirir. Mahkum işçi çalıştırılmaz. Zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklar.

Çalışmalar Sırasında Ayrımcılığın Önlenmesi:

YONGA, çalışma süresince, ücret artırımı, terfi, ödüllendirme, performans değerlendirme ve işten ayrılma aşamasında, çalışanlarını hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre ayrı değerlendirmez. Çalışanın yetkinliği ve performansı dikkate alınır.

YONGA,  işe alımlarda, çalışanları, hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, yaş, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre ayrı değerlendirmez. İşin gerekleri ve başvuran adayın bireysel yetkinlik özellikleri dikkate alınır ve işe alım kararı buna göre verilir.

YONGA, çalışanlarına, kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve fiziksel / sözlü tacizde bulunmamayı; kötü muamele ve tacizden korumayı, insana yakışır şekilde, saygılı ve onurlu davranmayı taahhüt eder. Kişisel özellikler, mevki veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermez.

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı:

YONGA, çalışanlarının örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygılı olmayı taahhüt eder. İşçi temsilcileri, görevlerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Çalışanların temsil haklarına saygı göstermeyi ve kendilerini ifade edebilmelerini destekler.

Yasalarca tanınmış bir işçi sendikası tarafından temsil edilen çalışanlarımızın özgürce seçtikleri temsilcileri ile yapıcı bir diyalog kurmayı hedefler.

YONGA, tüm çalışanlarını, uzun yıllar istihdam etmeyi hedefler. Çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliklerimizden biridir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve bu sayede çalışanların başarısının, gelişiminin ve şirkete bağlılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Yonga Mobilya olarak kapsayıcılık ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların iş hayatındaki pozisyonunu güçlendirmek, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla mücadele etmek, kadınların iş gücüne dahil edilmesi, güçlendirilmesi ve eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaktadır.

YONGA Mobilya, işe alımlarda, çalışanları, hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, yaş, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre ayrı değerlendirmez. İşin gerekleri ve başvuran adayın bireysel yetkinlik özellikleri dikkate alınır ve işe alım kararı buna göre verilir.

YONGA Mobilya, çalışanlarına iş yeri disiplin kurulu prosedürü dışında kurumsal ceza vermemeyi, kötü muamele ve fiziksel / sözlü tacizde bulunmamayı; kötü muamele ve tacizden korumayı, insana yakışır şekilde, saygılı ve onurlu davranmayı taahhüt eder. Kişisel özellikler, mevki veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermez.

YONGA Mobilya, işe alım süreci kapsamında verilen ilanların içeriğinde, mülakatlarda ve çalışan seçim sürecinde, performans ölçme ve değerlendirmede, kariyer planlamasında, terfi sisteminde, çalışanlara sunulan eğitim-gelişim programlarında ve uygulanan ücret politikasında, fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı gözetir.

Yonga Mobilya, Mevcut çalışanlarının kariyer gelişim fırsatını desteklemek için Şirket içi terfi imkanlarını uygun çalışanlara sunar. Geleceğin lider kadrolarını belirlemek için gelişim planlarını destekler. Teknik bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimine yönelik eğitim fırsatları sunar.

YONGA Mobilya, Çalışanlarına yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü yıldırma, ayrımcılık ve tacize karşı durur, bu konulardaki iddialar gizlilik içerisinde ve ciddiyetle Şirketin belirlediği prosedüre uygun olarak soruşturulur.

Yonga Mobilya, Kadınların yönetimde karar vericiler olarak yer almalarını ve yönetimdeki kadın-erkek dengesini sağlar.

Yonga Mobilya, Çalışan Hakları politika ve süreçlerini, bu temel prensipleri esas alarak uygular.

Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikamız